J. Fischerová: Českou republiku navštívila monitorovací komise Rady Evropy (30.6.2011)

Ve dnech 13. - 15. 6. 2011 přijela do České republiky delegace volených zástupců místních samospráv.

J. Fischerová: Českou republiku navštívila monitorovací komise Rady Evropy

Jejím posláním bylo monitorovat obce a kraje z pohledu dodržování principů Evropské charty místních samospráv.

Delegace Kongresu byla pětičlenná, během tří dnů absolvovala jednání např. na Ministerstvu vnitra, NKÚ, Ministerstvu financí,obec Velký Osek, Asociaci krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Magistrát města Brna, ombudsmana ČR atd.

Při setkáních s touto delegací byla témata zaměřena zejména na financování obcí a krajů.

Zástupci Kongresu se také zajímali o:
- systém přerozdělování vybraných finančních prostředků,
- rozpočtové určení daní
- systém provádění finančních auditů obcí a krajů
- jak je místním samosprávám umožněno přizpůsobovat delegované-přenesené pravomoci místním podmínkám.

Během živé diskuze delegaci zajímal i pohled do budoucnosti z hlediska velkého počtu obcí v ČR, kterých máme 6 246, jak vypadá současná situace z hlediska zadlužování obcí, dále otázky ohledně tzv. střetu zájmů pro volené zastupitele atd.

Rada Evropy (založená v roce 1949, sídlo má ve Štrasburku) je jednou z nejvýznamnějších evropských organizací, jejíž hlavním posláním je ochrana lidských práv. Její členské státy (v současné době je jich 47 ) podepsaly tzv. Evropskou chartu místní samosprávy. Ta členské státy zavazuje k uplatňování pravidel, zaručujících politickou, správní a finanční nezávislost územní samosprávy.
Od roku 1994 je poradním orgánem Rady Evropy Kongres místních a regionálních samospráv. Jsou v něm zastoupeni pouze volení zastupitelé, ČR jich má 7 stálých členů a 7 náhradníků. Za kraj Vysočina je členem delegace pan hejtman Jiří Běhounek a zastupitelka kraje Jana Fischerová, která je od roku 2006 současně i vedoucí této delegace. V roce 2010 byl zvolen novým předsedou Kongresu Brit Keith Whitmore, novým generálním tajemníkem byl zvolen Rakušan Andreas Kiefer. Volení zástupci Kongresu pracují ve třech statutárních výborech. Jeden z nich má právě ve své kompetenci provádět monitoring členských států RE.

Na základě doporučení tohoto výboru byla v roce 2010 přijata Rezoluce 307, podle níž Česká republika byla zařazena mezi státy, kde v roce 2011 proběhne monitoring ČR, zaměřený zejména na financování místních samospráv. Není to nic výjimečného, protože takto probíhá monitorování postupně všech členských států. Na rok 2011 je jich naplánováno celkem 11. Jednou ze sledovaných priorit bývají také volby a jejich průběh ve členských státech.

Na závěr uvádím, že Evropská charta místní samosprávy byla ve Štrasburku přijata v roce 1985, pro Českou republiku vstoupila v platnost 1. září 1999. Česká republika není vázána všemi ustanoveními Charty, jednou z výhrad je právě financování místní samosprávy.Výhrada souvisí zejména s odlišnou úpravou v oblasti finančního práva a s odlišnou koncepcí daňové soustavy a systému přerozdělování finančních prostředků, v našem právním řádu je toto předem dáno zákonem. Místní samospráva nemá možnost ovlivňovat výši daňové sazby. Jiná situace je u tzv. místních poplatků, které vybírají přímo obce.

Celá zpráva monitorovací komise Rady Evropy bude vyhodnocena do konce roku 2011 a poté předána České republice

Jana Fischerová
Poslankyně Parlamentu ČR

TOPlist