Jana Fischerová interpelovala ministra dopravy ve věci obchvatu Havlíčkova Brodu (22.9.2011)

V rámci 22. schůze Poslanecké sněmovny poslankyně Fischerová podala ústní interpelaci na ministra dopravy Pavla Dobeše.

Jana Fischerová interpelovala ministra dopravy ve věci obchvatu Havlíčkova Brodu

Stenoprotokol (zdroj: http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/023schuz/s023105.htm)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Další vystoupí se svou interpelací paní poslankyně Jana Fischerová, která se obrací na pana ministra Pavla Dobeše. Prosím, paní poslankyně, máte prostor.

Poslankyně Jana Fischerová: Vážená paní předsedající, děkuji za ten prostor. Přeji vám všem, vážené kolegyně, vážení kolegové, páni ministři, pěkný podvečer. A nyní budu interpelovat na pana ministra Pavla Dobeše ohledně obchvatu Havlíčkova Brodu.

Vážený pane ministře, činím tak jménem nejenom svým, ale také jménem samosprávy města Havlíčkova Brodu, všech občanů města Havlíčkova Brodu, ale také řidičů, kteří projíždějí - a vlastně neprojíždějí kolikrát, ale stojí v zácpě - Havlíčkovým Brodem.

Toto město je velmi důležitým dopravním uzlem. Městem prochází dvě silnice první třídy, dále dvě silnice druhé třídy a velké množství silnic třetí třídy. Stávající hlavní silniční tah, což je I/38, je veden právě prostředkem sídliště Pražská po Masarykově ulici, kde je v současnosti intenzita dopravy více jak 20 tis. vozidel s velkým podílem zejména těžké nákladní dopravy. A na této silnici vedoucí středem obytné zóny došlo i k dvěma tragickým nehodám s následkem úmrtí. Lidé zde blokují dopravu, píší petice, nevyhovuje zde hygienická norma z hlediska hlukové zátěže, situace je opravdu velmi kritická.

Řešení tranzitní dopravy v Havlíčkově Brodě je nezbytnost a vybudování v této chvíli jihovýchodního segmentu obchvatu bylo vyhodnoceno jako nejlepší a v podstatě jediné schůdné řešení. Dodám také, že v rámci kraje Vysočina tento obchvat je vyhodnocen také jako priorita kraje Vysočina.

Bedlivě jsem poslouchala všechny vaše dnešní připomínky a reakce na ty dopravní stavby, protože vím, že je to problém celé republiky a mnoha měst - obchvaty. Ale přesto - já tady poznamenám, že město Havlíčkův Brod má připraveno usnesení zastupitelstva - spoluúčast na tomto obchvatu víc jak 55 mil. korun a chápeme současnou situaci ve financování dopravní infrastruktury v celém státu - ale přesto se vás zeptám a dodám ještě, že jsme předávali na Ředitelství silnic a dálnic aktualizovaný investiční záměr, který už byl ponížen opravdu o finance, abychom -

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: (Přerušuje řeč.) Paní poslankyně, uběhl už váš čas určený k interpelaci.

Poslankyně Jana Fischerová: Dobře, já už dám tedy ten dotaz. Pane ministře, žádám vás o sdělení, jak nyní konkrétně může samospráva města napomoci tomu, aby příprava jihovýchodního obchvatu pokračovala a vůbec pokračovala případně rychleji. Děkuji vám.

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji a předávám slovo panu ministrovi.

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Já děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, co se týče interpelace, můžu potvrdit, že ty dvě důležité silnice první třídy, které projíždějí Havlíčkovým Brodem, tak od severu k jihu je to I/38 od Jestřabí na Hatě a od jihozápadu je to I/34 mezi Českými Budějovicemi a Koclířovem. Já bych chtěl také říct, že v červnu 2003 byla uvedena do provozu severovýchodní část obchvatu, která výrazně odlehčila centru města. A je také pravda, že chybí ta část jihovýchodní, která se dlouhodobě připravuje. Jedná se cca o 4,1 km dlouhou část obchvatu. Předpokládaná cena stavby je 1,4 mld. korun.

V roce 2010 Správa Jihlava Ředitelství silnic a dálnic zajistila aktualizaci investičního záměru, která však pro nedostatek finančních prostředků nebyla postoupena ke schvalovacímu procesu. Z důvodu nalezení úspor, za které velmi děkuji, byla vydána změna územního rozhodnutí a přepracována dokumentace pro stavební povolení. Dalším krokem přípravy bude majetkoprávní vypořádání potřebných pozemků před zahájením stavebního řízení.

Nyní ta horší zpráva. Stavba není obsažena v návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na léta 2012, ale ani střednědobého výhledu 2013 a 2014 a není tedy ani v požadavcích a globálních položkách, a to již ze zmíněných důvodů - nedostatku finančních prostředků. Je pravda, že nastavenými prioritami pro jednotlivé stavby byla zejména za prvé rozestavěnost nebo akce, které jsou rozestavěné, za druhé akce, které jsou spolufinancované z Operačního programu Doprava. Až na dalších místech byly akce plně financované z národních zdrojů a na posledním místě stavby, které jsou potřeba, ale nejsou ještě v přípravě natolik daleko, abychom je mohli zapojit, a tím pádem finanční prostředky na tuto stavbu chybí.

Na druhou stranu bych chtěl říci, že v této situaci nejsou finanční prostředky, ale Ředitelství silnic a dálnic zajišťuje v současné době další přepracování investičního záměru na akci silnice I/33 Havlíčkův Brod, jihovýchodní část obchvatu, podle připravené nové směrnice pro zpracování, předkládání a schvalování investičních záměrů v oblasti investiční a neinvestiční výstavby dopravní infrastruktury financovaných bez účasti státního rozpočtu. 

Tento investiční záměr bude následně zaslán na Ministerstvo dopravy k posouzení a schválení a v této věci město pomoci nemůže, ale může pomoci samospráva při majetkoprávní přípravě stavby a následně úzké spolupráci ŘSD, to znamená v té části po předložení studie, kdy budeme hledat mimorozpočtové finanční prostředky na tuto stavbu. To znamená, že v této části je to možnost pro zastupitelstvo a obec samotnou a druhá je samozřejmě možnost podpořit Ministerstvo dopravy při navýšení rozpočtu do Státního fondu dopravní infrastruktury.

 Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Bude chtít paní poslankyně ještě reagovat? Prosím, paní poslankyně.

 Poslankyně Jana Fischerová: Ještě jednou děkuji panu ministrovi za ta slova, i když mě úplně až tak moc nepotěšil. Ale já vím, že opravdu je potřeba navýšit celkově právě rozpočet na infrastrukturu. To všechno víme. Ano, vím, že včera se ty 4 mld. někde našly a že se něco najde pro Havlíčkův Brod v to pevně věřím.

A já bych na závěr chtěla, pane ministře, vás velice srdečně pozvat do našeho města. Už tam někteří ministři dopravy předtím byli a opravdu se vám budu jako bývalá starostka taky velice věnovat, provedu vás tam a páteční odpolední doprava, hlavně abychom to projeli. Děkuji. (Veselost zleva.)

 Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Čili to už nebyl dotaz. To bylo domlouvání rande. (Veselost v sále.) Pan ministr přijímá a už nebude nijak reagovat. S další interpelací vystoupí pan poslanec Koníček, který se obrací na pana ministra Miroslava Kalouska, který je ovšem omluven. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

TOPlist